ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  1. ΣΥΜΒΑΣΗ

 

1.1. Γενικές Πληροφορίες

Η κράτηση θέσης στάθμευσης πραγματοποιείται εντός του διαδικτυακού χώρου μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και συνάπτεται αυτομάτως σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ», που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Κουντουριώτου, Τ.Κ. 18537 , με ΑΦΜ 099788902  και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.

Κάθε κράτηση, που έχει αποσταλλεί από τον Χρήστη, μέσω της διαδικασίας κράτησης στην Εταιρεία, εφόσον διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που ρητώς αναφέρονται κατά τη διαδικασία αυτή επιβεβαιώνεται από e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ρητώς αναφερομένη από τον Χρήστη, κατά τη διαδικασία κράτησης). Το e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης αποτελεί μέρος της σύμβασης ανάμεσα στο Χρήστη και την Εταιρεία, η οποία συμβατικά δεσμεύεται να παράσχει στο Χρήστη στάθμευση εντός των Χώρων Στάθμευσης οχημάτων της, για τη χρονική περίοδο που έχει επιλεχθεί από το Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η κράτηση δεν δεσμεύει συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.

 

1.2. Συμβαλλόμενα Μέρη και Ορισμοί

Στους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οποιαδήποτε αναφορά σε “Χρήστη” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται από την Εταιρεία, ότι έχει πραγματοποιήσει κράτηση θέσης στάθμευσης.

Ο όρος “Εταιρεία” σημαίνει την Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Ο όρος “Αριθμός Κράτησης” σημαίνει το μοναδικό αριθμό, που δίδεται στον Χρήστη για την κράτηση θέσης στάθμευσης του οχήματός του και περιλαμβάνεται στο e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης, που αποστέλλεται σε αυτόν από την Εταιρεία. O συγκεκριμένος αριθμός πρέπει να είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμβάσεως γνωστός στο Χρήστη, καθώς είναι απολύτως απαραίτητος για τυχόν περαιτέρω επικοινωνία με την Εταιρεία, αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην κράτησή του.

Ο όρος “Διάρκεια Στάθμευσης” σημαίνει εν γένει τη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης ή αιτούμενης από τον Χρήστη ή ελάχιστα απαιτούμενης στάθμευσης οχήματος, εντός των χώρων στάθμευσης της Εταιρείας που έχει επιλεγεί από τον χρήστη, η οποία αρχίζει κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου και λήγει την ημερομηνία και ώρα εξόδου, όπως περιγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής κράτησης θέσης στάθμευσης.

Ο όρος “e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης” σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στον Χρήστη από την Εταιρεία και επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία της κράτησής του.

Ο όρος “Ζημία” περιλαμβάνει θάνατο ή τραυματισμό που υπέστησαν οι Χρήστες και Τρίτοι εντός των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, μερική ή ολική απώλεια περιουσίας, μερική ή ολική καταστροφή του οχήματος, μερική ή ολική κλοπή του οχήματος, μερική ή ολική κλοπή περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός του οχήματος, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία και απώλεια, υλική ή μη, που προκαλείται από τους Χρήστες ή/και Τρίτους ή και στους Χρήστες ή/και σε Τρίτους, ή σχετίζεται με την κατάσταση των οχημάτων ή τα οχήματα αυτά καθ’ αυτά ή σχετίζεται γενικά με τη χρήση των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας και τη στάθμευση εντός αυτών.

Ο όρος “Όχημα” σημαίνει οποιοδήποτε όχημα εισέρχεται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας και σταθμεύει εντός αυτών, και περιλαμβάνει αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα, μαζί με τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ τους, εξαιρουμένων οχημάτων παντός εδάφους (ATV), ποδηλάτων και γερανοφόρων οχημάτων, δεδομένου ότι η είσοδος των τελευταίων δεν επιτρέπεται στους χώρους Στάθμευσης Οχημάτων.

Ο όρος “Τρίτα Πρόσωπα” περιλαμβάνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπάλληλος, επισκέπτης και εν γένει Τρίτο πρόσωπο των χώρων στάθμευσης και σε κάθε περίπτωση ευρίσκεται εντός των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας.

Ο όρος “χώροι Στάθμευσης Οχημάτων” περιλαμβάνει τους χώρους στάθμευσης της Εταιρείας, όπως δύνανται να ορίζονται από καιρού εις καιρόν από αυτήν για τη στάθμευση οχημάτων.

Ο όρος “Χρήστης” σημαίνει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει προβεί σε κράτηση θέσης στάθμευσης μέσω διαδικτυακού χώρου της Εταιρείας εντός των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της.

Οι παρόντες Γενικοί και Ειδικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις κρατήσεις θέσεων στάθμευσης οχημάτων που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό χώρο (internet) μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, οι οποίες και θα υπόκεινται πλήρως σε αυτούς.

1.3. Αντιπροσώπευση

Ο Χρήστης του χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, συμβάλλεται, από την έκδοση εισιτηρίου ή σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης με την Εταιρεία, από τη στιγμή λήψης του e-mail Eπιβεβαίωσης Κράτησης και θεωρείται ότι ενεργεί, τόσο για λογαριασμό του ιδίου, όσο και για λογαριασμό όλων των άλλων προσώπων που έχουν δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής επί του οχήματος.

 

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2.1. Χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.1.1. Η Εταιρεία θέτει τους χώρους Στάθμευσης Οχημάτων στη διάθεση των Χρηστών αποκλειστικά και μόνον για την στάθμευση των οχημάτων τους. Ως εκ τούτου, εντός των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων παρέχονται από την Εταιρεία προς τους Χρήστες αποκλειστικά και μόνον υπηρεσίες στάθμευσης. Η Εταιρεία από τη στιγμή εισόδου του οχήματος του Χρήστη αναλαμβάνει να μεταφέρει το όχημά του σε χώρο στάθμευσης και να φυλάσσει τα κλειδιά του οχήματός του, μέχρι την αποχώρησή του κατά την ημέρα και ώρα που έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία κράτησης. Σε καμία άλλη περίπτωση, η διάθεση των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών δεν θα συνεπάγεται ουδεμία δυνατότητα επέμβασης σε Οχήματα Χρηστών από την Εταιρεία.

2.2. Εισιτήρια Στάθμευσης

2.2.1. Κατά την είσοδο του στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων, ο Χρήστης υποχρεούται να λάβει εισιτήριο στάθμευσης από το Ταμείο της Εταιρείας. Το εισιτήριο αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνον για το όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί, το οποίο και χρησιμοποιείται για την καταβολή του αντιτίμου χρήσης του χώρου στάθμευσης κατά την αποχώρηση του Χρήστη από τους χώρους Στάθμευσης Οχημάτων.

2.2.2. Το εισιτήριο δεν παρέχει στο Χρήστη το δικαίωμα να καταλάβει συγκεκριμένη θέση εντός του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ούτε του δίδει προτεραιότητα έναντι άλλων Χρηστών. Όλα τα εισιτήρια αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιλέγει αποκλειστικά και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τη θέση στάθμευσης εντός του χώρου Στάθμευσης Οχημάτων.

2.2.3. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοση εισιτηρίου αντικατάστασης ή/και παράδοσης του εν λόγω οχήματος, μέχρις ότου ο Χρήστης προσκομίσει σε αυτήν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αστυνομικής ταυτότητος, άδεια κυκλοφορίας οχήματος ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ούτως ώστε να αποδειχθεί πλήρως η σχέση του με το όχημα). Κατά την αποχώρηση του Χρήστη από τον χώρο Στάθμευσης Οχημάτων, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη καθυστέρηση επέλθει από τυχόν απώλεια του εισιτηρίου.

2.3. Ζημία Οχήματος του Χρήστη, άλλου Οχήματος ή Ξένης Περιουσίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.3.1. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία στις εγκαταστάσεις των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία  για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας.

2.3.2. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία σε Όχημα ή περιουσιακό στοιχείο τρίτου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το εν λόγω τρίτο πρόσωπο για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας ή την ίδια την Εταιρεία, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να αποζημιώσει το εν λόγω τρίτο πρόσωπο.

2.3.3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής, απώλειας, κλοπής ή ζημίας των σταθμευμένων, εντός των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας, οχημάτων, καθώς και σε περίπτωση πρόκλησης οιασδήποτε σωματικής βλάβης εντός των χώρων αυτής, η Εταιρεία, οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι, εντολοδόχοι και προστηθέντες αυτής δεν φέρουν καμμία ευθύνη, εκτός εάν οι ως άνω ζημίες έχουν αποδεδειγμένα προκληθεί εκ δόλου ή από βαριά αμέλεια εκ μέρους της Εταιρείας, των εκπροσώπων, υπαλλήλων, εντολοδόχων ή προστηθέντων αυτής.

2.3.4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ακύρωση και καθυστέρηση η οποία προκαλείται από:

– Πόλεμο (κηρυχθέντα ή μη), εισβολή, επανάσταση, ένοπλη σύγκρουση ή ενέργεια αλλοδαπού εχθρού που σε κάθε περίπτωση εμπλέκουν ή επηρεάζουν άμεσα την Ελληνική Δημοκρατία,

– Επανάσταση, εξέγερση, στάση ή άλλη πολιτική αναταραχή, τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά, σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας,

– Πυρηνική έκρηξη, μόλυνση χημική ή από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η πηγή ή η αιτία της έκρηξης, μόλυνσης, ακτινοβολίας ή επικίνδυνου πράγματος μεταφέρθηκε εντός των χώρων Στάθμευσης Οχημάτων της Εταιρείας.

– Απεργίες, σχολαστική τήρηση κανόνων εργασίας, επιβραδύνσεις ή και ανταπεργίες εργοδοτών, οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση μεγάλης έκτασης, πανεθνικές ή πολιτικές,

– Οποιαδήποτε επίδραση των στοιχείων της φύσης, περιλαμβανομένων των κεραυνών, πυρκαγιών, σεισμών, παλιρροϊκών κυμάτων, πλημμύρας, καταιγίδας, κυκλώνα, τυφώνα ή ανεμοστρόβιλου,

– Οποιαδήποτε τεχνικά προβλημάτα που προκύπτουν στις μεταφορές, κλεισίματος ή συμφόρησης Αεροδρομίων, Λιμένων ή Σιδηροδρομικών Σταθμών, ακύρωσης ή μεταβολής των δρομολογίων από τις Αεροπορικές, Ακτοπλοϊκές ή Σιδηροδρομικές Εταιρείες, αναστολής των λειτουργιών Αεροδρομίων, Λιμένων ή Σιδηροδρομικών Σταθμών και/ή των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, λόγω έκτακτης ανάγκης και λόγω οποιουδήποτε παρόμοιου γεγονότος που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας.

– Έκρηξη (πλην πυρηνικής έκρηξης ή έκρηξης που προκαλείται από πολεμικές ενέργειες)

– Επιδημία ή λοιμό.

 

  1. ΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ, ΠΛΗΡΩΜΗ

3.1. Διαδικασία Κράτησης

Η κράτηση θέσεων στάθμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό χώρο (internet) μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στη διεύθυνση.

Κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για μία (1) θέση στάθμευσης κάθε φορά.

Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, ο Χρήστης θα πρέπει να ορίζει την επιθυμητή διάρκεια στάθμευσης του οχήματός του.

Η κράτηση θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία απαιτείται η θέση στάθμευσης.

Η κράτηση που πραγματοποιείται από τον Χρήστη, δεν είναι μεταβιβάσιμη σε τρίτον και ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες και το χώρο στάθμευσης που ορίζονται στην κράτησή του.

 

Η κράτηση δύναται να υλοποιηθεί με την ακόλουθη μεθόδο:

Επιλέγοντας το πλήκτρο “Κάνε Κράτηση”, ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει την κράτησή του.

Το σύστημα ζητά από τον Χρήστη την εισαγωγή των προσωπικών του στοιχείων (λ.χ. όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail επικοινωνίας του).

Ο Χρήστης αποδεχόμενος το επιλεγμένο πεδίο «Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων» για αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπει και δίνει τη συγκατάθεσή του, ώστε τα δεδομένα που λαμβάνονται σε σχέση με την κράτηση θέσης στάθμευσης οχήματος που πραγματοποιείται, δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της επεξεργασίας του αιτήματός του και δεν θα κοινοποιούνται σε Τρίτους.

Ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του οχήματος με το οποίο θα εισέλθει στους χώρους στάθμευσης, αναγράφοντας τον αριθμό κυκλοφορίας αυτού.

Εφόσον ο Χρήστης αποδεχθεί την επιλογή «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις», έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις της τρέχουσας σύμβασης, επιλέγει το πλήκτρο «Ολοκλήρωση Κράτησης» επιβεβαιώνοντας την κράτησή του.

Όταν πραγματοποιείται επιτυχώς η κράτηση θέσης στάθμευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας αποστέλλεται στο Χρήστη ένα e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, το οποίο περιλαμβάνει τον Αριθμό Κράτησης και τα προσωπικά του στοιχεία.

3.2. Χρεώσεις

Ο Χρήστης του χώρου Στάθμευσης Οχημάτων υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία το αντίτιμο χρήσης του χώρου στάθμευσης, σύμφωνα με τον εκάστοτε ανηρτημένο, στην είσοδο του χώρου Στάθμευσης Οχημάτων, πίνακα χρεώσεων (τιμοκατάλογο) ή τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ηλεκτρονικής κράτησης θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την διαδικασία κατά την Παράγραφο 3.1 του παρόντος.

3.3. Ακύρωση, Αλλαγή και Παράταση Κρατήσεων Θέσης Στάθμευσης

Η κράτηση ή μέρος αυτής μπορεί να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί μέσω αποστολής e-mail στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, αναγράφοντας πάντα το μοναδικό Αριθμό Κράτησης που έχει δοθεί στο Χρήστη και τo e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που χρησιμοποιήσε για να πραγματοποιήσει την κράτηση. Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει για τις ζητούμενες αλλαγές τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ώρα έναρξης και την ημερομηνία που έχει δηλώσει για τη Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός του.

Παράταση της Διάρκειας Στάθμευσης για την οποία έχει πραγματοποιηθεί κράτηση μπορεί να λάβει χώρα, μόνον εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιθυμεί να σταθμεύσει το όχημά του. Σε περίπτωση παράτασης ηλεκτρονικής κράτησης, η κράτηση αυτή θα αντιμετωπίζεται ως νέα κράτηση.

Δεν υφίσταται επιπλέον χρέωση για την αλλαγή ή ακύρωση ηλεκτρονικής κράτησης.

Σε περίπτωση που η διάρκεια στάθμευσης του οχήματος του Χρήστη υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στο e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχει λάβει, αυτός θα χρεωθεί το ανάλογο αντίτιμο για τον επιπλέον χρόνο στάθμευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο στάθμευσης. Οι τιμές χρέωσης για τη νέα κράτηση θα βασίζονται στις θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχονταν κατά την πραγματοποίηση της αρχικής κράτησης.

Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο e-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχει λάβει ο Χρήστης, θα χρεωθεί το ανάλογο αντίτιμο για την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματος σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο στάθμευσης.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης (nonshow), δεν θα υφίσταται χρέωση στον Χρήστη.

 

3.4. Δικαίωμα της Εταιρείας για Ακύρωση ή Παροχή Εναλλακτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να παράσχει υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, να ακυρώσει τη σύμβαση ή να παράσχει αντίστοιχο εναλλακτικό χώρο στάθμευσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ειδοποιήσει τον Χρήστη όσο το δυνατόν συντομότερα, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που ο ίδιος έχει υποβάλει μέσω της διαδικασίας κράτησης.

Σε περίπτωση υπαίτιας ακύρωσης της Σύμβασης από πλευράς της Εταιρείας, ο Χρήστης δεν θα χρεωθεί για την κράτηση και η Εταιρεία δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άλλα έξοδα ενδέχεται να υποστεί ο Χρήστης ως αποτέλεσμα της παραπάνω αδυναμίας.

 

  1. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

4.1. Μεταβολή των Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες και τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς & Ειδικούς Όρους, οι οποίοι και θα αναρτώνται στην είσοδο των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων.

Η Εταιρεία δύναται να μεταβάλει ή να αποσύρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κατά πάντα χρόνο, τυχόν προσφορές, χωρίς ειδοποίηση.

4.2. Εξαιρέσεις

Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας ισχύει και για τους εκπροσώπους υπαλλήλους, εντολοδόχους και προστηθέντες αυτής.

4.3. Αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Χρήστης πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κράτηση, οι εκάστοτε ανηρτημένοι, τόσο στην είσοδο του χώρου στάθμευσης, όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της κράτησης, Γενικοί και Ειδικοί Όροι είναι εκείνοι που ισχύουν και διέπουν την εκάστοτε κράτηση.

Ο Χρήστης των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, όπως αυτοί αναρτώνται τόσο κατά την είσοδο στους Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τους οποίους ο Χρήστης αποδέχεται δια της εισόδου του στους Χώρους αυτούς και δια της διαδικασίας κρατήσεως θέσης στάθμευσης.

Οι Χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των Γενικών και Ειδικών Όρων, προτού προβούν σε οποιαδήποτε κράτηση.

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι στάθμευσης στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων, όπως  λεπτομερώς περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, ισχύουν για κάθε χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και διέπουν τη στάθμευση όλων των οχημάτων, που βρίσκονται στους χώρους αυτούς είτε έχει γίνει ηλεκτρονική κράτηση, είτε όχι.

Με την παρούσα σύμβαση, η Εταιρεία παρέχει σε κάθε Χρήστη υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες αποζημίωσης ή κόστη που σχετίζονται με άλλες υπηρεσίες.

Καμία διάταξη των παρόντων Γενικών και Ειδικών όρων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Χρήστη.

4.4. Αντικείμενο Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης/μέλος/χρήστης της ιστοσελίδας δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (downloading) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

4.5 Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και/ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Eλληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση, εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

4.6. Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα που λαμβάνονται σε σχέση με την κράτηση θέσης στάθμευσης οχήματος που πραγματοποιείτε, δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της επεξεργασίας του αιτήματός του Χρήστη και δεν θα κοινοποιούνται σε Τρίτους. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον, όταν ο Χρήστης έχει δώσει τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή του.

4.7. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Επίλυση Διαφορών και Δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται ανάμεσα στον Χρήστη και την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας διέπεται από/και ερμηνεύεται, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε δυνατή προσπάθεια δύναται να καταβληθεί προκειμένου οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή να επιλύεται εξωδικαστικά και φιλικά. Εάν δεν είναι δυνατή τέτοια διευθέτηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της διαφοράς αυτής, η διαφορά θα υποβάλλεται στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια, τα οποία ρητώς συμφωνείται ότι έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.